Cinema im Ostertor

Ostertorsteinweg 105
28203 Bremen
Telefon: 0421/700914